نحوه تخلیه جامبوبگ

انتخاب نوع مناسب تخلیه جامبوبگ موجب صرفه جویی در زمان و هزینه گرديده و جابجایی مواد را تسهیل می نماید. حالت ها یا گزینه های مختلف تخلیه جامبو بگ به شرح زیر می باشند:

جامبو بگ ته بسته یا ته صاف، این نوع جامبو بگ ها معمولا به دفعات مورد استفاده قرار نمی گیرند و در صورت فله بودن محتویات جهت تخلیه محتویات ته کیسه شکاف داده می شود.

جامبوبگ با ولو یا قیف تخلیه، این نوع جامبو بگ ها جهت استفاده به دفعات، یا تطابق با تجهیزات و ماشین آلات تخلیه و یا رعایت الزامات بهداشتی تخلیه مورد استفاده قرار می گیرند. جامبوبگ با ولو یا قیف تخلیه و در پوشش محافظ ته، این نوع اجمبو بگ ها جهت محافظت بالاتر محتویات در برابر آلودگی ها مورد استفاده قرار می گیرند.

How To Drain2