انواع دسته های جامبوبگ

کیسه های جامبوبگ را با توجه به خواسته مشتری جهت حمل و نقل آن،می توان در انواع دسته های مختلف جهت بلند کردن تولید کرد. دسته های جامبوبگ در انواع 4 دسته و 2 دسته می باشند که کیسه جامبو بگ های 4 دسته ای، با دسته های تسمه ای دوخته شده به طرفین گوشه های کیسه جامبو بگ و همچنین دسته های دوخته شده به خط دوخت طرفین جامبو بگ مورد استفاده قرار گرفته و جهت جابجایی با لیفتراک مناسب می باشند.

Type Of Handles1