تفاوت بین جامبوبگ های 4 پانل و گرد بافت

پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبی جامبوبگ 4 پانل از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. لیکن در جامبوبگ گرد بافت یا مدور يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبی جامبوبگ مورد استفاده قرار می گيرد.ته جامبوبگ نیزاز يك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود.