تفاوت بین جامبوبگ های 4 پانل و U پانل

پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبوبگ 4 پانل  از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. ولی در جامبو بگ U پانل یك تكه پارچه U شكل برای 2 دیواره جانبی و ته جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. برای 2 دیواره باقیمانده نیز از دو تكه پارچه مجزا كه به تكه U شكل دوخته می شوند ، استفاده می گردد.