جامبوبگ بهداشتی یا مواد خوراكی

این نوع جامبو بگ ها برای محمولات صنایع دارویی و غذایی تولید می شوند. مواد مورد استفاده در تولید این نوع جامبوبگ ها و همچنین كارگاه تولید این کیسه ها مشمول نظارت های ویژه بهداشتی و كنترلی هستند تا از امكان هرگونه آلودگی این نوع جامبو بگ جلوگیری گردد.