جامبوبگ مقاوم در برابر الكتریسته ساكن

این نوع جامبو بگ ها قادر به تخلیه الكتریسیته ساكن تا 6 ولت هستند. استفاده از این جامبو بگ ها وی‍ژه محمولات خاصی است كه زمینه تولید الكتریسته ساكن در آنها وجود دارد و عدم تخلیه این الكتریسیته می تواند به تولید جرقه و خطرات دیگری همچون آتش سوزی منجر شود.