جامبوبگ با دسته كلاهكی

در این نوع جامبو بگ ها یك تكه پارچه گردبافت یا مدور جهت تشكیل 2 دیواره جانبی و سر و ته جامبوبگ مورد استفاده قرار می گیرد. دو دیواره باقیمانده جامبو بگ از 2 تكه پارچه مجزا می شود كه به قست گردبافت دوخته می شوند. در این نوع جامبو بگ ها پارچه بخش تشكیل دهنده سر جمبو بگ به شكل یك یا دو دسته كلاهكی كه جهت بلند نمودن جمبو بگ مورد استفاده قرار می گیرند، نوار پیچی می شوند.