جامبوبگ با قطعه تثبیت كننده

این نوع جامبوبگ ها دارای قطعه تثبیت كننده در گوشه های داخلی كیسه هستند. این قطعه های تثبیت كننده از داخل به گوشه های كیسه دوخته می شوند. این قطعه ها به توزیع یكنواخت محتویات كیسه منجر گردیده و مانع از شكم دادن دیواره های کیسه پرشده می شوند. این جمبو بگ ها بعد از پر شدن شكل مكعبی خود را حفظ نموده و در نتیجه به هنگام حمل و نقل فضای كمتری را اشغال نموده و هزینه حمل و نقل محمولات را كاهش می دهند. جامبو بگ های با قطعه تثبیت كننده مناسب ترین نوع جامبو بگ برای شرایطی است كه فضای محدودی برای حمل محمولات در كامیون یا كانتینر داریم.