جامبوبگ گرد بافت یا مدور

یك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكیل 4 دیواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. ته جامبوبگ از یك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود. در این نوع جامبوبگ ها دسته های كیسه به طرفین گوشه های جامبوبگ دوخته می شوند.