جامبوبگ U پانل

یك تكه پارچه U شكل برای 2 دیواره جانبی و ته جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. برای 2 دیواره باقیمانده نیز از دو تكه پارچه مجزا كه به تكه U شكل دوخته می شوند، استفاده می گردد. در این نوع جامبو بگ ها دسته های كیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.