جامبوبگ 4 پانل

پارچه مورد استفاده در 4 دیواره جانبی جامبو بگ از 4 تكه مجزا تشكیل یافته است كه به همدیگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در این نوع جامبو بگ ها دسته های كیسه به خط اتصال دو تکه در گوشه ها دوخته می شوند.