پارچه مورد استفاده در 4 ديواره جانبی جامبوبگ 4 پانل از 4 تكه مجزا تشكيل يافته است كه به همديگر و به تكه ته جامبوبگ دوخته شده اند. لیکن در جامبوبگ گرد بافت یا مدور يك تكه پارچه گرد بافت جهت تشكيل 4 ديواره جانبی جامبوبگ مورد استفاده قرار می گيرد.ته جامبوبگ نیزاز يك تكه پارچه مجزا تشکیل می گردد كه به قست گرد بافت دوخته می شود.

تمامی حقوق برای جامبوبگ صلحی محفوظ است       طراحی توسط دفتر فنی مهندسی توارا